cz | en | deu   

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPROMOTION, s. r. o., areál Svit - Rybníky, budova 294,
760 01 ZLÍN, IČ: 26266253, zapsané v Obchodním rejstříku KOS v Brně, oddíl: C, vložka č.: 40927

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) vydává společnost INTERPROMOTION, s. r. o., areál Svit - Rybníky, budova 294, 760 01 ZLÍN, IČ: 26266253, zapsaná v Obchodním rejstříku KOS v Brně, oddíl: C, vložka č.: 40927 („společnost INTERPROMOTION“) jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
2. Tyto Podmínky se považují za akceptované jejich podpisem, nebo přijetím jakéhokoliv dokumentu společnosti INTERPROMOTION, který na tyto Podmínky odkazuje.

Pojmy a termíny

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví společnosti INTERPROMOTION písemnou objednávku.
2. Plněním se rozumí zboží dodávané společností INTERPROMOTION v souladu s jejím předmětem podnikání na základě obdržené a potvrzené objednávky.
3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny na nabídce spolu se specifikací množství a ceny.
4. Společnost INTERPROMOTION předkládá nabídku v písemné formě. Nabídka je ze strany společnosti INTERPROMOTION nezávazná a k potvrzení náležitostí obchodu dochází písemným potvrzením objednávky.
5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího učiněný vůči společnosti INTERPROMOTION s cílem obdržet od ní plnění.
Podstatnými náležitostmi objednávky jsou:

a) obchodní firma kupujícího,
b) sídlo kupujícího,
c) dodací a fakturační adresa v případě odlišnosti od sídla kupujícího,
d) IČ a DIČ kupujícího,
e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
f) označení zboží a jeho množství,
g) podpis statutárního orgánu kupujícího, popř. jeho zmocněného či oprávněného pracovníka, vč. vypsání jeho jména,
h) výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenského rejstříku, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly dříve společnosti INTERPROMOTION předloženy,

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je společnost INTERPROMOTION oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění. Nedoplnění podstatných náležitostí má za následek, že se objednávka považuje za nedoručenou.
6. Dodávkou či splněním společností INTERPROMOTION je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn jej odmítnout. 7. Reklamací je jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem společnosti INTERPROMOTION, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.
8. Fakturou se rozumí dokument popsaný v článku III. těchto Podmínek.
9. Datum splatnosti je den, který určila společnost INTERPROMOTION a ke kterému musí být kupní cena vč. DPH připsána na účet společnosti INTERPROMOTION nebo uhrazena v hotovosti.

Dodací podmínky

1. Předmětem koupě je zboží dodávané společností INTERPROMOTION v souladu s potvrzenou objednávkou.
2. Zboží se dodává pouze na základě písemné objednávky kupujícího, která je potvrzena společností INTERPROMOTION.
3. Společnost INTERPROMOTION je oprávněna odmítnout bez jakýchkoliv postihů ze strany kupujícího plnění, pokud kupující nemá vyrovnány všechny závazky vůči společnosti INTERPROMOTION splatné ke dni dodání zboží.
4. Převzetí zboží potvrdí kupující společnosti INTERPROMOTION na jeho dodacím listu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího s uvedením celého jména osoby, která převzetí potvrzuje. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení dle příslušného výpisu. Kupující nese plnou zodpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z výše uvedených důvodů, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.
5. Pokud kupující nesdělí společnosti INTERPROMOTION jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího.
6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat společnost INTERPROMOTION o jakýchkoli změnách týkajících se kupujícího a dodání zboží.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře a vychází z potvrzené objednávky. Cena za balení je součástí ceny zboží, pokud není dohodnuto jinak. Cena za dopravu je stanovena samostatně, pokud není dohodnuto jinak.
2. Cena je splatná v den určený fakturou na bankovní účet uvedený na faktuře. Platby šekem a směnkou nejsou akceptovány. Odečtení dohodnutého skonta není přípustné, pokud je kupující v prodlení s jinými splatnými závazky vůči společnosti INTERPROMOTION.
3. Faktura je daňový a platební doklad, který obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje kupujícího a společnosti INTERPROMOTION vč. DIČ,
b) datum vystavení a datum uskutečnitelného zdanitelného plnění,
c) datum splatnosti,
d) označení zboží a jeho množství,
e) uvedení celkové ceny a DPH nebo sdělení o osvobození,
f) uvedení celkové ceny bez DPH,
g) číslo dodacího listu,
h) číslo zakázky, pod kterým byla objednávka potvrzena,
i) evidenční číslo faktury.

4. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, je společnost INTERPROMOTION oprávněna požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1% a smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s úhradou déle než 30 dnů je společnost INTERPROMOTION oprávněna odstoupit od smlouvy, nebo pozastavit další dodávky zboží dle potvrzené objednávky. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. V případě odstoupení jsou smluvní strany povinny vrátit si vše, co podle kupní smlouvy získaly. Vrácení zboží místo úhrady je možné pouze s předcházejícím souhlasem společnosti INTERPROMOTION na náklad a nebezpečí kupujícího. Kupující není oprávněn žádat jakoukoliv případnou náhradu škody vzniklou z důvodů uvedených v tomto odstavci.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Práva a povinnosti kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny Reklamačním řádem společnosti INTERPROMOTION, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.
2. Pokud není stanoveno jinak, společnost INTERPROMOTION poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů, která činí 2 roky.

Ostatní a závěrečné ujednání

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu.
2. Pro případ soudního sporu je příslušný soud podle sídla společnosti INTERPROMOTION.
3. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.
4. Zasláním objednávky potvrzuje kupující bezvýhradné přijetí těchto Podmínek.

Ve Zlíně dne 1. 1. 2005

Nataša Dostálová
jednatel společnosti


o nás | design | produkty | materiály a technologie | dekorace | reference | aktuality | obchodní podmínky | kontakt
INTERPROMOTION: displays - design & production.
© 2011 - 2013 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz. Search powered by Google™.